Cwestiynnau cyson

Pa fath o weithgareddau rydych yn ei gynnig yn y clwb gwyliau?

Anelwn at ddarparu 10 camp gwahanol o fewn deuddydd o weithgareddau. Cynigir rhai gemau traddodiadol fel pêl-droed, rygbi a hoci ond bwriad y clwb yw cyflwyno’r plant i gampau a sgiliau gwahanol fel pêl-osgoi, pêl-fasged, campau raced a.y.y.b.

Oes rhaid i’ch plentyn/plant fynychu y ddau ddiwrnod?

Rydym yn annog y plant i fynychu y ddau ddiwrnod er mwyn iddynt fanteisio ar brofiad cyflawn Sgiliau ar amrywiaeth o weithgareddau ond gellid trefnu un diwrnod yn unig.

Oes gan pob aelod o staff dystysgrif diogelwch plant?

Mae’r staff i gyd naill ai yn athrawon trwyddedig neu yn hyfforddwyr profiadol sydd wedi cael archwiliad manwl. Am fwy o wybodaeth am y staff gweler Cwrdd â’r staff.

Amser gadael a chasglu.

Cynhelir pob clwb Sgiliau o 10-3 o’r gloch. Croeso i rieni ddod a’u plant i’r clwb erbyn 9:45y.b. Am resymau yswiriant ni dderbynnir neb cyn yr amser yma.

Pa mor aml y trefnir y clybiau?

Pan yn bosib trefnir y clybiau am ddau ddiwrnod pob gwyliau ysgol. Gweler dyddiadur am y wybodaeth diweddaraf.

Ydy’r plant yn derbyn crys-T?

Mae’r plentyn yn cael crys-T a rei ymweliad cyntaf â’r clwb gwyliau.

Sut rydym yn gwybod bod ein plentyn wedi cael lle yn y clwb?

Unwaith y byddwch wedi cofrestru ar-lein cewch e-bost i gadarnhau eich lle. Does dim angen gwneud dim byd arall.

Beth os na medrwn gofrestru ar-lein?

Dim problem. Cysylltwch â Sgiliau@gmail.com i drefnu dull gwahanol.

Beth os fydd fy mhlentyn yn sâl y funud olaf?

Os yw eich plentyn yn sâl cedwir lle yn y clwb nesaf. 

 

Cysylltwch â ni:

Cyntaf / Olaf