Sgiliau yn yr Ysgolion

Amser Digyswllt Athrawon

Mae Sgiliau yn darparu amser CPA mewn ffurf o wersi Addysg Gorfforol i Ysgolion Cynradd. Mae ymchwil wedi darganfod bod gweithgaredd safonol ym maes Addysg Gorfforol yn gallu dylanwadu ar ddatblygiad meddyliol ac academaidd plentyn. Gall cynllunio gwersi CPA bod yn ben tost ond ein bwriad yw i gynorthwyo ysgolion i godi safonau yn y dosbarth trwy darparu a chynnal gwersi Addysg Gorfforol o’r radd flaenaf.

Dyma modd effeithiol o sicrhau Addysg Gorfforol safonol i’r disgyblion heb y gost o gyflogi athro llawn amser. Byddem yn sicrhau bod yr un aelod o staff ar gael i’r ysgol trwy gydol y flwyddyn gan gynnig cysondeb mewn gwasanaeth. Cysylltwch i drefnu sesiwn blasu yn ogystal â thrafod eich anghenion. Mae gan ein staff trwyddedig tystysgrifau cymorth cyntaf yn ogystal â thystysgrif Diogelwch Plant (DBS).

Hyderwn y medrwn gynnig gwell gwasanaeth a phris cystadleuol. Gall Sgiliau gynnig hanner diwrnod, diwrnod llawn o Addysg Gorfforol, gweithgareddau penodol neu sesiynnau aml-sgiliau. Cysylltwch i drafod eich gofynion.

 

 

Hyfforddi Staff

Beth am ddatblygu sgiliau addysgu Addysg Gorfforol eich staff? Rwy’n siwr y cytunwch bod cael syniadau newydd yn werthfawr yn enwedig pan mae’n dod i Addysg Gorfforol. Gall Sgiliau weithio ochr yn ochr a’ch staff yn ystod diwrnod HMS neu min-nos gyda’r nod o fagu hyder a rhannu syniadau newydd i ddatblygu ansawdd Addysg Gorfforol yn eich ysgol. Mi fydd ein sesiynnau hyfforddiant wedi’u cynllunio i gwrdd â’ch gofynion. Cysylltwch am sut gall Sgiliau eich helpu gyda darpariaeth CPA a/neu pecynnau hyfforddiant staff.