Dewch i gwrdd â thim Sgiliau!


Steff Hughes

Mae Steffan wedi bod ynghlwm â chwaraeon erioed. Mae ganddo 5 cap pêl-droed dros Gymru ar lefel dan-18oed ac roedd yn dywyswr i Tracey Hinton, athletwraig ddall, ryngwladol am 12 mlynedd lle bu’n ffodus i gael cystadlu gyda hi yng Ngêmau Paralympaidd Athen, Beijing a Llundain. Yn ogystal â rhedeg, roedd yn athro cynradd yn Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Llanelli am 10 mlynedd, a chyfrifoldeb am Chwaraeon ac Addysg Gorfforol. Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau cefnogi’r Swans a’r Scarlets a cherdded llwybr yr arfordir neu dringo mynyddoedd.

Sefydlodd Sgiliau i gynorthwyo ysgolion i godi safon Addysg Gorfforol. Roedd hefyd eisiau darparu cyfleoedd i blant i gadw’n heini yn ystod gwyliau’r ysgol. Mae’r clybiau gwyliau yn cael eu harwain gan hyfforddwyr talentog, gofalus ac angerddol sy’n rhannu’r un weledigaeth. Rydym yn credu’n gryf bod gan chwaraeon rôl hanfodol i chwarae yn natblygiad plentyn a’n nod ni yw i ddarparu profiadau heb eu hail drwy ein gweithgareddau aml-chwaraeon a’n cyfeillgarwch.


Carwen Richards
Mae Carwen yn gweithio fel athrawes Addysg Gorfforol yn Ysgol Cymer Rhondda yn dilyn cwblhau cwrs TAR Uwchradd. Mae’n aelod ffyddlon o Fudiad y Ffermwyr Ifanc a chafodd ei dewis i gario’r fflam ar gyfer Gêmau Olympaidd Llundain 2012.

 

Carwyn Jones
Mae Carwyn yn athro cynradd yn Ysgol Maenclochog. Mae’n mwynhau chwaraeon ac hyfforddi amrywiaeth o gampau. Mae’n jyglo gweithio yn y gwyliau gyda bod yn dad i’w ddwy ferch ifanc.


 

Cleo Hardy
Mae Cleo yn gweithio fel Swyddog Datblygu i URC. Graddiodd gyda gradd dosbarth cyntaf yn Hyfforddiant Chwaraeon dros yr Haf. Hi oedd capten pêlrwyd y Brifysgol yn ystod ei hamser yno ac mae’n mwynhau codi pwysau Olympaidd yn ei hamser sbâr. Mae Cleo yn gweithio yn y clybiau gwyliau ac yn cynnal partion penblwydd.


Dafydd Evans
Mae Dafydd yn athro Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn ym Mhorth Tywyn. Mae hefyd yn hyfforddi tîm dan 11 Ysgolion Llanelli. Fe yw mewnwr tîm Castell Newydd Emlyn yn ystod misoedd y gaeaf ac mae’n chwarae criced i Hendy-Gwyn yn ystod yr Haf. Mae’n gweithio yn y clybiau gwyliau ac yn cynnal partion penblwydd.


Dafydd Humphries
Mae Daf yn athro yn Ysgol Gynradd Trimsaran. Mae’n hoff iawn o chwarae ac hyfforddi criced a fe yw capten Clwb Criced Drefach. Mae’n gweithio yng nghlybiau y gwyliau.


Elin Beynon
Mae Elin yn gweithio fel cynorthwyydd dosbarth yn Ysgol Gynradd St Mary’s, Llanelli. Ei dyhead yw i fod yn athrawes Addysg Gorfforol ac mae’n gobeithio cwblhau ei TAR blwyddyn nesaf. Mae’n gweithio i Sgiliau yn y clybiau gwyliau, y clybiau aml-sgiliau wythnosol, Sgiliau bach ac mewn partion pen-blwydd.


Elin Huxtable
Athrawes Ymarfer Corff yn Ysgol Gyfun Gwynllyw ym Mhontypŵl yw Elin. Chwaraeodd rygbi i Gymru ac mae’n aelod o dîm merched Gleision Caerdydd. Yn wreiddiol o Aberystwyth, manteisia ar y cyfle o ddychwelyd i’r gorllewin i redeg y clwb gwyliau yno.


Geraint Jones
Un o’n hyfforddwyr mwyaf profiadol yw Geraint sydd yn Swyddog Cynhwysiant yn Ysgol Ystalyfera lle mae’n darparu rhaglen gwricwlaidd a thraws gwricwlaidd cynhwysfawr i’r disgyblion yno. Mae ganddo gefndir o chwaraeon mewn amryw maes ac ar hyn o bryd yn chwarae pêl-droed yng Nghyngrair Sir Gâr.


 

Ifan Thomas
Gweithia Ifan yn Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth lle’r oedd hefyd yn gyn-ddisgybl. Mae’n chwarae rygbi i Aberystwyth ac yn un o hyfforddwyr y clybiau gwyliau.


Jasmine Joyce
Jaz yw un o aelodau ifancaf y tîm ers iddi ymuno llynedd. Mae’n chwarae rygbi 7 a 15 bob ochr i Gymru a chynrychiolodd Prydain Fawr llynedd wrth chwarae rygbi 7 bob ochr yng Ngêmau Olympaidd Rio. Ar hyn o bryd mae’n cwblhau ei BSc mewn Hyfforddiant Chwaraeon ym Mhrifysgol Met Caerdydd. Mae’n gyflym iawn a phob amser a gwên ar ei hwyneb!


Jonathan Thomas
Mae Jonny yn athro Cyfnod Allweddol 2 yn Ysgol Gymraeg Hafan y Môr. Mae’n gweithio yn y clybiau y gwyliau yn Hendy-Gwyn a Crymych. Mae’n chwarae pêl droed i San Cler a chriced a rygbi i Hendy-Gwyn.


Lawrence Reynolds
Athro Addysg Gorfforol yn Ysgol Cymer Rhondda yw Lawrence. Treuliodd flwyddyn yn dysgu yn ysgol gynradd allan yn Dubai. Mae’n mwynhau dysgu amrywiaeth o chwaraeon yn enwedig gymnasteg. Mae’n chwarae rygbi gyda Cwins Caerfyrddin yn Uwch Gynghrair Cymru. Mae’n weithgar iawn yn y clybiau y gwyliau.


Lisa Owen
Mae Lisa yn gweithio yn Ysgol Bro Dinefwr. Mae yn hyfforddwraig profiadol iawn sydd wedi hyfforddi amrywiaeth eang o gampau yn ardal Llandeilo ers blynyddoedd. Mae’n gweithio yng nghlwb wythnosol Sgiliau bach a chlwb gwyliau Sgiliau – pan nad yw’n ‘taxi’ i’w merch Mia cael mynychu ymarferion a gêmau gyda charfan hoci Cymru.


Megan Jones
Mae Meg yn un o’r hyfforddwyr gwreiddiol yn Rhydaman ers iddo ddechrau. Rydym yn edrych ymlaen i’w chroesawu n’ ôl ar ôl iddi ddychwelyd o weithio i ‘Camp’America’ yn Efrog Newydd –profiad anhygoel!


Nikki Howells
Mae Nikki yn fyfyrwraig 3ydd blwyddyn ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant yn astudio Hyfforddiant Chwaraeon. Mae ei bryd ar bêlrwyd; hi yw capten tim cyntaf y Brifysgol eleni ac mae’n un o hyfforddwyr Gorllewin Cymru. Llynedd cafodd ei chydnabod gyda gwobr Gwirfoddolwr y flwyddyn yn noson wobrwyo Chwaraeon Sir Gar. Mae Nikki yn gweithio yng nghlybiau wythnosol Sgiliau bach, clybiau gwyliau ac yn cynrothwyo gyda’r partion.


Owen Francis
Mae Owen yn gweithio rhan-amser fel athro Addysg Gorfforol yn Ysgol Maes y Gwendraeth ac mae’n gweithio un diwrnod yr wythnos i Sgiliau yn dysgu Addysg Gorfforol yn Ysgol Gynradd Dafen. Mae ar hyn o bryd mae ynghanol ei ail flwyddyn yn astudio MSc mewn Gwyddoniaeth Chwaraeon. Mae’n mwynhau hyfforddi pob math o chwaraeon a fe yw’r hyfforddwr ffitrwydd Clwb Rygbi Castell Newydd Emlyn.


Rhys Thomas
Athro yn Ysgol Gymraeg Gelli Onnen, Abertawe yw Rhys. Mae’n chwaraewr tenis safonol iawn ac yn hyfforddi yn yr Academi denis yn Abertawe. Fe yw ein harbenigwr sgiliau racet.

Sioned Harries
Sioned yw Pennaeth yr Adran Addysg Gorfforol yn Ysgol Ystalyfera. Mae’n chwarae rygbi i dim y Scarlets ac mae wedi bod ynghlwm a’r 3 Cwpan y Byd diweddaraf fel rhan o dîm rygbi merched Cymru. Mae’n mwynhau gweithio gyda Sgiliau yn ystod y clybiau gwyliau pan bod ei amserlen ymarfer yn caniatau.


Steffan Davies
Athro Blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Plascrug yn Aberystwyth yw Steffan sydd newydd ddod yn dad am y tro cyntaf! Mae’n gweithio yn y clybiau gwyliau pan mae’n gallu. Chwaraeodd bêl-droed i glybiau Caerfyrddin a Hwlffordd yn y blynyddoedd diweddar.


Steffan Owen
Mae Steff wedi bod yn gweithio fel cynorthwyydd dosbarth am flwyddyn ar ôl iddo raddio o Brifysgol y Met Caerdydd gyda gradd yn Chwaraeon ac Addysg Gorfforol. Mae ar hyn o bryd mae’n cwblhau cwrs TAR Cynradd.